Skip to main content

Full text of "Centre for Entomological Studies Ankara, Miscellaneous Papers 7879"

See other formats


MISCELLANEOUS PAPERS 

******************************************************************* 

Centre for Entomological Studies Ankara 
******************************************************************* 

No 78/ 79 05 12 2001 ISSN 1015-8235 Polyommatus Latr. Cinsindeki Agrodiaetus Seksiyonunun 
Biyolojik Ce§itliligi Zoocografyasi ve Taksonomisi Uzerine bir Ara§tirma 

{Lycaenidae, Lepidoptera) ' Ahmet Omer Kocak Muhabbet Kemal Abstract: A study on the biodiversity zoogeography and taxonomy of the Section Agrodiaetus Hbn. 
in the genus Polyommatus Latr. (Lycaenidae, Lepidoptera). Cent. ent. Stud., Misc. Pap. 78 / 79: 1-11, 
4 Tab. [in Turkish with English abstract and Uighurian summary]. 

In this paper, 104 species of the section Agrodiaetus Hbn are evaluated. Zoogeographically, these 
species are the elements of 16 faunal regions (sensu Kostrowicki). Among them, two faunal regions, 
"Armeno-Caucasian" and "Iranian" represent nearly 50 % of the whole Agrodiaetus fauna. 
Geographically these two faunal regions occupy East Anatolian, Caucasian and Iranian territories. 
Taxonomically, two new species, Polyommatus igisizilim n. sp., Polyommatus hyrsyz n.sp., one new 
subspecies, Polyommatus baytopi ssp. ilkkursun n.ssp. and one replacement names, Polyommatus 
ripartii ssp. ramonagenjo nom. nov. are proposed. Section Agrodiaetus Hbn. is divided into 13 
subsections in the following way: Actisia n., Admetusia Kocak & Seven,1998, Antidolus n., Dagmara 
n., Damaia n., Juldus n., Musa n., Paragrodiaetus Rose & Schurian,[1978], Peileia n., Phyllisia n., 
Transcaspius n., Xerxesia n., Agrodiaetus s.str. History of the faunal studies in Turkey and adjacent 
countries is also discussed 

Keywords: Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatus, Agrodiaetus, taxonomy, nomenclature, 
zoogeography, West Palaearctic. Qisqice mezmuni: Polyommatus Latr. uruqdi§i i?idiki Agrodiaetus Hbn. Seksiyonining Biyologiyilik Hilmu-hilligi 
Zoocograpiyesi ve Taksonomisi Ustide bir Tetqiqat (Lycaenidae, Lepidoptera).- Cent. ent. Stud., Misc. Pap. 78 / 79: 
1-1 1,4 Tab. 

Bu maqalide Agrodiaetus Hbn. Seksiyonidiki 104 tiir qolga elindi. Zoocograpiye cehettin bu tiirler 16 fauna 
rayonining elimintliri bolup, bular arisida ikki fauna rayoni "Armeno-Caucasian" ve "Iranian" putiin Agrodiaetus 
faunasining 50% ni igelleydu. Cograpiyelik cehettin bu ikki fauna rayoni Serqi Anatoliye, Kapkasiye ve Iran 
teritoriyisini 6z icige alidu. Maqalide taksonomiye cehettin, ikki yengi tiir Polyommatus igisizilim n. sp., 
Polyommatus hyrsyz n.sp., bir yengi kencitiir, Polyommatus baytopi ssp. ilkkursun n.ssp. ve bir yengi isim 
Polyommatus ripartii ssp. ramonagenjo nom. nov. teklip qilindi. Agrodiaetus Hbn. seksiyoni tovendikidek 13 
kenciseksiyonga ayrilidu: Actisia n., Admetusia Kocak & Seven, 1998, Antidolus n., Dagmara n., Damaia n., Juldus 
n., Musa n., Paragrodiaetus Rose & Schurian,[1978], Peileia n., Phyllisia n., Transcaspius n., Xerxesia n., 
Agrodiaetus s.str. Maqalide yene Tiirkiye ve xo§na doletlerning fauna tariximu muhakime ve munazire qilindi. Taksonomik Arastirmalarin Kisa Tarih^esi 

Agrodiaetus seksiyonun tipik tiirii, "Papilio damon", Denis ve Schiffermiiller tarafmdan Viyana'dan 
toplanan orneklere dayamlarak 1775 yilmda tammlanmis olup, bu aym zamanda seksiyonun ilk 
tiiriidur. Sulzer 1776 yilmda Papilio biton'u, Esper, 1783 yilmda Dogu Avrupa'dan "Papilio admetus"u 
tammlamistir. Bundan sonra, 19. yiizyil ile birlikte soz konusu grubun simflandirmasi sekillenmeye 
baslamistir. Latreille 1804 yilmda Polyommatus cinsini, Hiibner ise 1822 yilmda Agrodiaetus'u Kocak, A. & M.Kemal. "Checklist of the Section Agrodiaetus Hbn in the genus Polyommatus Latr. (Lycaenidae, 
Lepidoptera).". 4' August 2001. Centre for Entomological Studies Ankara (CESA). 
<http://www.members.tripod.com/entlep/Agrod.htm>. ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

kurmustur. Yeni tiirler ise bu yiizyilda daha ziyade Bati Akdeniz iilkeleriyle Osmanh 
imparatorlugu'nun topraklarmdan toplanan materyallerin Hiibner, Boisduval, Freyer, Herrich- 
Schaffer, Gerhard gibi yazarlarm yaymlarmda yer almistir. 2 

Osmanh imparatorlugu'nun 19. yiizyildaki siyasi durumu, yabancilarm bu iilkenin topraklarmda 
diledikleri faaliyetleri gosterebilmeleri a9ismdan son derece elverisliydi. Burada yasayan azmhklar 
yabancilarm faaliyetlerine kolayhk saglamakta, hatta onlarla isbirligi i9erisinde olmaktaydilar. Bunlar 
arasmda Amasya'da yasayan Manissadjian, imparatorlugun bircok bolgesinden bitki ve hayvan 
ornekleri toplamis, kelebek ve giiveleri, Alman uzman ve tiiccar Staudinger'e belli zamanlarda 
gondermistir. Staudinger, hem bu toplayicmm orneklerini degerlendirmis, hem de kendi toplayicilanm 
Osmanh topraklarma gondermistir. J. Haberhauer Staudinger icin aynca, Iran'dan Tann Daglarma 
kadar olan cografya i9erisinde seyahatler yaparak ganimetler "Ausbeute" elde etmistir. Bu materyaller 
1871-1901 yillan arasmda Staudinger tarafmdan tammlanarak bir kismi Almanya'daki miizelere 
konmus, bir kismi da firmalarmm ticari gelisimi igin borsalarda satilmistir. 3 

Yirminci yiizyilm baslarmda Lepidoptera taksonomisi ile ilgili yeni metotlar gelistirilmis, i9 genital 
organlarmm tiir aynmmda onemli ve sabit karakterler tasidigi ortaya 9ikanlmistir. Bu yeni bulgular 
lsigmda bir9ok arastinci kelebek ve ozellikle giiveleri genital organlan a9ismdan yogun bir bi9imde 
tekrar arastirmaya baslamistir. Ortaya 9ikanlan sonu9lar, ozellikle giivelerde bilhassa erkek genital 
organlarmm tasidigi ayirt edici karakterleriyle taksonomik ve sistematik arastirmalarda ihmal edilemez 
boyutlarda goriilmektedir. Ancak bu yiizyilm ikinci yansma gelindiginde genital yapilarm 
Agrodiaetus i9erisindeki tiirlerin aynmmda ilk bakista goze 9arpacak nitelikte yapisal farkhhklar 
gostermedigi kanaatine vanlmistir. Bu nedenle Agrodiaetus taksonomisi agirhkh olarak kanat 
morfolojisi, renklenme ve desenlere dayandinlarak bugiin dahi arastinlmaya devam etmistir. 
Ondokuzuncu yiizyilm ikinci yansmdan yirminci yiizyilm birinci yarismm sonuna kadar ge9en siirede, 
bazi arastincilarm yaymlarmda Agrodiaetus ile ilgili yeni taksonlara rastlamaktayiz. Lederer (1869) 
Kuzeydogu Iran'da yaptigi arastirmalarla 2 yeni Agrodiaetus tiiriinii tammlamistir. 4 Rus asilli 
Christoph (1877, 1887) Turkmenistan ve Iran topraklarmdan topladigi materyallerden 3 Agrodiaetus 
taksonu tammlamistir. 5 Yine Ruslardan Groum-Grshimailo (1885, 1888) Orta Asya kelebekleri ile 
ilgi arastirmalarmda 2 yeni Agrodiaetus tiirii tammlamistir. 6 Fransiz Oberthiir (1892, 1910) 7 , Bati 
Avrupa'dan 3 yeni takson, Favre (1903) Fransa'dan 1 yeni takson 8 , Sagarra, Ispanya'dan 2 yeni 
takson 9 , Verity (1914, 1926, 1943) Italya'dan 4 yeni takson 10 tammlamislardir. Osmanh ve Iran 
topraklarma gelince, bu donemde I. Car Nikolai'm biiyiik oglu lepidopterolog N. M. Romanoffun 
destekledigi kelebek arastirmalan Kafkasya'da yogun bi9imde siirdiigii sirada Christoph, 1880 
yilmdan itibaren Romanoffun koleksiyonlarmm sorumlulugunu iistlenmistir. 1884 yilmda ilk 
arastirma sonu9larmm yaymlandigi Romanoffun hatiralan adh seri yaymm ilk cildinde, bugiinkii 
Kars, Artvin ve Agn topraklarmdan Ruslar tarafmdan toplanmis materyaller degerlendirilmistir. 
Alman toplayici Max Korb'un Ruslarm klasik toplama yerlerinden biri olan Kagizman yakmlarmdaki 
Kazikoparan koyiinden topladigi ornekleri, Avusturyah Rebel (1901) yeni bir takson olarak 
yaymlamistir 11 . Bu donemde tammlanan tiir ve altturlerin epitetleri yazar ve yayin tarihleriyle birlikte soyledir: dolus (Hiibner,[1823]), 
ripartii (Freyer,[1830]), rippertii (Boisduval, 1832), menalcas (Freyer,[1837]), damone (Eversmann, 1841), damocles 
(Herrich-Schaffer,[1844]), iphigenia (Herrich-Schaffer,[1847]), actis (Herrich-Schaffer,[1851]), hopfferi (Gerhard,[1851]), 
poseidon (Herrich-Schaffer,[1851]), eurypilos (Gerhard,[1851]). Bunlardan Gerhard, Freyer ve Herrich-Schaffer tarafmdan 
tammlanan tiirlerin inceleme materyalleri, genellikle Avusturyah Kindermann'in Osmanh topraklarmda (Kirim, Bursa, 
Amasya, v.s.) yaptigi toplama seyahatleri sirasinda elde edilmi^tir. Bu materyalin biiyiik bir kismi bugiin Avrupa miizelerinde 
sava§lar veya yanginlar sirasinda yok olmu?tur. 

Bu donemde Staudinger tarafmdan Orta Asyadan Osmanh topraklarma kadar olan cografyada tammlanan tiir ve alttiirlerinin 
epitetleri yayin tarihlerine gore soyledir: caeruleus (Staudinger, 1871), mifhridates (Staudinger, 1878), actinides 
(Staudinger, 1886), iphigenides (Staudinger, 1886), juldusus (Staudinger, 1886), melanius (Staudinger, 1886), phyllides 
(Staudinger, 1886), poseidonides (Staudinger, 1886), dama (Staudinger,[1892]), iphidamon (Staudinger, 1899), damonides 
(Staudinger, 1 899), cyaneus (Staudinger, 1899), xerxes (Staudinger, 1899). 

erschoffii (Lederer, 1869), glaucias (Lederer,1871). 

5 phyllis (Christoph, 1877), posthumus (Christoph, 1877), tekkeanus (Christoph, 1887). 

6 magnificus (Groum-Grshimailo, 1885), dagmarus (Groum-Grshimailo, 1888). 

7 vittatus (Oberthiir, 1892), fabressei (Oberthiir, 19 10), virgilius (Oberthur,1910). 
8 ferreti(Favre,1903). 9 noguerae (De Sagarra, 1924), cabrerae (De Sagarra, 1930). ausonius (Verity, 1914), exuberans (Verity, 1926), clarior (Verity, 1943), rufosaturior (Verity,1943). n antidolus (Rebel, 1901). ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

ingilizlerin Giiney Bati Asya'daki somiirgelerinden son iki yiizyil i9erisinde ozellikle subaylan 
tarafmdan toplanan zengin biyolojik materyal bugiin Londra'daki Tabiat Tarihi Miizesinin en seckin 
koleksiyonlarmi olusturmaktadir. Bu donemlerde Moore (1884) 12 , General Tytler (1926) 13 , bugiinkii 
Pakistan topraklarmdan birer yeni Agrodiaetus taksonu tammlamislardir. Bu arada Avusturyah Heyne 
(1 895) 14 Kopet Daglarmdan, Elwes (1899) 15 Altay'lardan birer yeni takson tammlamislardir. Yine 
Iran'da Fransizlarm faaliyet gosterdikleri bir donemde toplanan zengin materyal, Le Cerf tarafmdan 
degerlendirilmistir. Morgan tarafmdan Giiney iran'dan toplanan materyal yeni bir Agrodiaetus tiirii 
olarak 1910 yilmda tammlanmistir 16 . Osmanh Rus savasi sirasmda isgale ugrayan Kuzey Dogu 
vilayetlerimizden Ruslar tarafmdan o donemde toplanan materyal daha sonraki yillarda Rus 
arastincilar tarafmdan yaymlanmistir. Leningrad Miizesinde bulunan bazi ornekler Sovinsky (1916) 
tarafmdan tammlanarak isimlendirilmistir. 17 ingilizlerin I. Diinya Savasi yillarmda isgal ettikleri Iran 
topraklarmda yine kendi subaylan tarafmdan toplanan materyaller Riley (1921) ve Bethune-Baker 
(1921) tarafmdan yaymlanmistir 18 . Bugiin bu ornekler de Londra'daki Tabiat Tarihi Miizesindedir. 
Ukraynah Sheljuzhko 1928'de Kinm'dan toplanan 19 , Avusturya'h Zerny, 1932'de Liibnan'dan 
toplanan 20 , Alman Pfeiffer, yine aym yil Giiney Anadolu'da Maras'tan toplanan materyalleri 
degerlendirerek tammlamislardir 21 . Tammlanan taksonlarm tip ornekleri St. Petersburg, Viyana ve 
Miinih'teki miizelerde korunmaktadir. Evans, 1932'de Pakistan'm Belucistan eyaletinin kelebekleri ile 
ilgili yaptigi cahsmada Polyommatus cinsinde tammladigi takson 22 sonradan Agrodiaetus seksiyonuna 
transfer edilmistir. Taksonun orijinal materyali bugiin British Museum'da saklanmaktadir. Isve9li 
Brandt, Iran'dan topladigi lepidoptera materyali arasmdan bugiin Agrodiaetus seksiyonunda kabul 
edilen iki taksonu 1938 yilmda tammlamistir. 23 Pfeiffer ise 1938 yilmda bir baska Agrodiaetus 
taksonunu Kuzey Iran'dan toplanan materyale dayanarak bilim alemine kazandirmistir 24 . Bu 
taksonlarm tip ornekleri ise Stockholm ve Miinih'teki Zooloji Miizelerinde bulunmaktadir. 
Yirminci yiizyilm ilk ceyreginde Federley (1938) Finlandiya kelebeklerinin karyolojisi iizerine yeni 
bir arastirma ger9eklestirerek bilim adamlarmm dikkatini bu noktaya 9ekmistir. Lorkovic (1941) 
Hirvatistan ve Fransa kelebeklerini yeniden, ancak bu defa karyolojik olarak ele almis ve tiirlerin 
kromozom sayi ve sekillerinde onemli farkhhklari bilim alemine gostermistir. Boylece, ozellikle 
kelebeklerde yeni taksonomik karakterler iizerinde arastirmalar baslatilmistir. Ancak farkh bir 9ahsma 
teknigi isteyen bu arastirmalar, uzun yillar smirk sayida arastincmm programlarmda 
ger9eklestirilebilmistir. Agrodiaetus tiirleri ilk defa karyolojik metotlarla De Lesse (1957-1971) 
tarafmdan kapsamh bir bi9imde ele almarak incelenmistir. Ozellikle Tiirkiye ve Iran'da yaptigi 
seyahatlerde De Lesse topladigi biitiin populasyonlardan karyolojik ornekler de alarak bir9ok yeni tiir 
ve alttiirii tammlamistir. Bugiin bu materyaller Paris Tabiat Tarihi Miizesinde saklanmaktadir. Bu 
arada basta Alman toplayicilar olmak iizere, kelebek ganimetleri ozellikle Miinih Devlet Zooloji 
Miizesinde yeterince birikmis, Miizenin o zamanki direktorii Forster (1956-1961, 1972, 1973), bu 
koleksiyonlardaki Agrodiaetus tiirlerinin ilk morfolojik revizyonunu hazirlayarak yaymlamistir. 25 De nadirus (Moore, 1 
13 florenciae (Tytler,1926). 

transcaspicus (Heyne, [1895]). 
15 altaicus (Elwes, 1899). 
16 morgani(LeCerf,[1910]). 

kotshubeji (Sovinsky,[1916]), zhicharevi (Sovinsky,[1916]). 

18 karindus (Riley,1921), peilei (Bethune-Baker,1921), damalis (Riley,1921). 

19 krymaeus (Sheljuzhko, 1928) 
20 alcestis(Zerny,1932) 

21 saetosus (Pfeiffer, 1932), barthae (Pfeiffer, 1932) 
bogra Evans, 1932 

23 ardschirus (Brandt, 1938), pfeifferi (Brandt,1938) 

24 demavendi (Pfeiffer,1938) 

Bu donemde Forster tarafmdan Orta Asyadan Tiirkiye topraklanna kadar olan cografyada tammlanan tiir ve altturlerinin 
epitetleri yayin tarihlerine gore soyledir: firdussii (Forster, 1956), rickmersi (Forster, 1956), wagneri (Forster,1956), maraschi 
(Forster,1956), altivagans (Forster, 1956), aserbeidschanus (Forster, 1956), elbursicus (Forster, 1956), kendevani 
(Forster, 1956), pseudoxerxes (Forster, 1956), ninae (Forster, 1956), difficillimus (Forster, 1956), kotzschi (Forster, 1956), 
pseudactis (Forster, 1960), anatoliensis (Forster, 1960), eriwanensis (Forster, 1960), paralcestis (Forster, 1960), rueckbeili 
(Forster, 1960), askhabadicus (Forster, 1960), praeactinides (Forster, 1960), praeactinides (Forster, 1960), dagestanicus 
(Forster, 1960), zeitunus (Forster, 1960), ainsae (Forster, 1961), kurdistanicus (Forster,1961), splendens (Forster, 1961), 
afghanistanus (Forster, 1972), afghanicus (Forster, 1973). ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

Lesse (1957-1963) 26 ve Forster Anadolu'daki binjok Agrodiaetus tiiriinii aym zaman i9erisinde, 
karyolojik ve morfolojik olarak 9ahsmislardir. Bu arastirmalarda dis genital morfoloji hig dikkate 
almmamistir. Sonu9 olarak gerek Forster, gerekse De Lesse kendi zamanlan i9erisinde ozellikle 
Tiirkiye ve Iran'dan 90k sayida Agrodiaetus taksonunu tammlamislardir. Bu taksonlara ait tip 
orneklerinin bir bolumii bugiin Miinih Devlet Zooloji Miizesi ve Paris'teki Milli Tabiat Tarihi 
Miizesinde saklanmaktadir. 

Agrodiaetus tiirlerinin Artmakta olan Onemi 

Karyolojik arastirma sonu9lan gostermistir ki, kelebek gruplan i9erisinde Agrodiaetus tiirlerinde 
kromozom sayilan 90k biiyiik bir degisim sergilemektedir. Tiir zenginligi tespit edilen dis morfolojik 
karakterlerle de onaylanmaktadir. Ancak yontem kolayhgi nedeniyle dis morfolojik incelemeler bu 
grupta uzun yillar tercih edilmistir. Karyolojik metotlar ise en az 20 yilhk bir aradan sonra yeniden ve 
bu defa daha yogun bir bi9imde kullamlmaya baslanmistir. 

Forster ve De Lesse'nin olumlerinden sonra, Agrodiaetus taksonomisi iizerine 9ahsmalar adeta 
kesilmistir. Tiirkiye'de Ko9ak'm 90k simrli imkanlanyla baslattigi yeni 9ahsmalarm verimliligini, bu 
iilkede serbest9e dolasarak materyal toplayan ganimet9iler (ya da ka9ak avcilar) 27 algilayarak iz 
siirmeye baslamislardir. Nitekim yillarda az bilinen hatta hig bilinmeyen yorelerde ilk arastirmalar 
ve ilgi 9ekici bulgular Ko9ak tarafmdan yaymlamr yaymlanmaz yabancilar ekipler halinde bolgeye ve 
yaymlardaki adreslere giderek 90k daha fazla ve zengin materyali adeta yagmalayarak ulkelerine 
tasmuslardir. Iste zaman bu garip turizm sekli, bu bolgelerdeki Tiirk giivenlik mensuplarmm 
dikkatini 9ekmis ancak bu yagmalamalara daima seyirci kalmmistir. Ko9ak'm Lepidoptera 
9evrelerinde, hem de yabancilarm oyun sahasi olan Tiirkiye'de ortaya 9ikmis olmasi son derece 
rahatsiz edici olmus ise de, bu kisiye karsi yaptinmlarm yeri, zamani ve sekli daima dikkatle se9ilmis 
ve uygulanmistir. 28 

Agrodiaetus ile ilgili bilimsel arastirmalar son yirmi yil i9erisinde yeniden yogunluk kazanmistir. 
Ozellikle Dogu Anadolu ve siyasi kosullar elverdigi olgiide Iran, toplayicilarm yogun faaliyetlerine 
sahne olmustur. Bu arada iizerinde durulmasi gereken onemli bir hususun toplayicilarm bu 
faaliyetlerini bu iilkelerde bulunan bilim adamlarmm ve yasalarm nza ve geregi hilafma 
ger9eklestirdikleridir. Bu tiir eylemler giiniimiize kadar devam etmistir. Son yillarda bu tiir faaliyetler 
i9erisindeki yabanci arastincilar arasmda Eckweiler, Schurian, de Prins, Olivier, Ten Hagen, Carbonell 
sayilabilir. Rusya'da kendi topraklarmda faaliyet gosteren Lukhtanov, ve Dantchenko Agrodiaetus ile 
ilgili onemli 9ahsmalar yapmislardir. Ancak bu yil bu arastincilarm da faaliyet alanlanm Iran ve 
Tiirkiye'ye kaydirdiklan ve bunu yasal izinleri olmadan yaptiklan kaygiyla tespit edilmistir. 
Agrodiaetus tiirleri, gosterdikleri degisik sayilarla temsil edilen kromozom yapilan nedeniyle 
kelebekler arasmda en ilgi 9ekici grup olarak dikkatleri iizerinde toplamistir. Arastincilar bu 
seksiyondaki taksonlarm genis varyasyon kabiliyetini, kromozom sayismdaki genis spektrumla 
bagdastirmaktadirlar. Bu yaklasimda mantik a9ismdan dogruluk payi var gibi goriinse de, Zygaena 
cinsi i9erisinde goriilen biiyiik morfolojik varyasyonlara karsihk kromozom sayismdaki sab it durum 
ile 9elismektedir. Ama yine de bugiin tiir sayisi 104'e ulasmis olan Agrodiaetus seksiyonu uzun yillar 
arastincilarm ve ka9ak avcilarm goz bebegi olmaya devam edecege benzemektedir. Bu donemde De Lesse tarafmdan ba§ta Tiirkiye ve Iran olmak iizere Agrodiaetus i?erisinde tammlanan tiir ve alttiirlerinin 
epitetleri yaytn tarihlerine gore soyledir: araratensis (De Lesse, 1957), vanensis (De Lesse, 1957), sennanensis (De 
Lesse,1959), hamadanensis (De Lesse,1959), baytopi (De Lesse, 1959), interjectus (De Lesse,1960), tanked (De Lesse, 1960), 
amasyensis (De Lesse, 1961), pseudovirgilius (De Lesse, 1962), baltazardi (De Lesse, 1962), kermansis (De Lesse, 1962), 
ectabanensis (De Lesse, 1963), mofidii (De Lesse, 1963), paracyaneus (De Lesse, 1963). 

Kacak avcilar diinyamn ozellikle biyolojik zenginlik a?isindan dikkat ceken iilkelerinde 9evre ve yasa koruyuculanm en 
fazla rahatsiz eden ki§ilerdir. Bugiin internetteki binlece sitede kacak avcilar ve avciliktan bahsedilmekte, bunlara uygulanan 
cezalar aciklanmaktadir. Ingilizcede "poacher" olarak nitelendirilen bu yasa di§i ki^iler Tiirkiye'de de son iki yiizyildan beri 
yogun bir faaliyet icerisindedir. Tiirkiye'deki yasalarm uygulanmasindaki bosjuklar boyle yasa di§i faaliyetlerin artmasina 
nedendir. Tiirkiye'den bugiine kadar her tiirlii lepidopter orneklerini toplayarak yurt di^ina 9ikaran yabancilarm hemen 
hemen tamaminin yasal izni bulunmadigi rahathkla soylenebilir. Bu nedenle de bu toplayicilar, bilimsel yayinlarda 
belirtilirken "poacher" olarak nitelendirilmelidir. 

" Taksonomi bilim alamnda sergilenen bu tavirlann nedeni, bilimsel olmaktan otede, birtakim maddi cikarlar ve bazi eski 
bizans entrikalandir. Bir Tiirk ara^tincinin taksonomi diinyasinda kar^ila^tiklan, Tiirkiye'nin bugiinkii siyasal dunyada 
kar^ila^tiklanndan hi9 farkh degildir. A. O.K. ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

(,'ahsma Kosullan Hakkinda 

Biyolojinin hi9bir alanmda arastinci inceleme materyalini elde etmek igin hayatim dogal ve beseri 
tehlikelere atmak zorunda kalmaz. Yine 90gu arastinci, bilimsel 9ahsmalan i^in arazide materyal 
toplama sirasmda oldugu kadar, bilgilerinin 9almmasma karsi giivenlik gii9lerinin destegine ihtiya9 
duymaz. Taksonomistler arastirmalan sirasmda canlanm feda edebilecek cesarete sahip yegane bilim 
adamlandir. Bunun 19m taksonomistin sadece arastirmaci ruhuna degil, aym zamanda maceraci ve 
miicadeleci bir tabiata hatta fiziksel giice sahip olmasi gerekir. 

Tiirkiye'de taksonomist olmak ise, biitiin bunlarm yamnda daha farkh olumsuzluklarla basa 9ikmak 
demektir. Ulkenin kirsal kesimlerinde zaman zaman yasanan giivensizlik durumlan bir yana, sahip 
oldugu biyolojik zenginliklerinin acimasizca, ozellikle yabancilar tarafmdan yagmalanmasma her 
donemde seyirci kalmmasi, taksonomistlerimizin karsilastigi fakat 96zemedigi ciddi bir sorundur. 
Bunun yam sira, taksonomistlerin 90k agir 9ahsma kosullan altmda elde ettikleri bilimsel basarmm, 
uluslararasi yaymlarmm akademik 9evrelerce hakkmm verilmemesi de ayri bir iiziicii durumdur. 
Biitiin bu agir 9ahsma kosullarmda taksonomist, arastirmalanm en kisa zamanda degerlendirip 
sonu9landiramadigi takdirde, elde edebilecegi basanyi bu haksiz rekabet ortammda kaybetmesi 
ka9imlmazdir. Bu son durum ozellikle Tiirkiye'deki taksonomistlerin durumunu yansitmaktadir. Yurt 
dismdaki arastincilarm Tiirk taksonomistlerine karsi Tiirkiye topraklarmda dahi bilimsel iistiinliik 
saglamasmm en onemli faktorii ise, yabancilarm yerli arastincilara oranla Tiirkiye topraklarmda 90k 
daha giiven i9inde ve el iistiinde arastirma yapmalarma her devirde verilen tek yanh destektir. 
Bu yil, Tiirkiye'de faaliyet i9indeki yiizlerce yabanci ka9ak avci ve toplayiciya karsi, sahsen yapilan 
uyan ve ihbarlarm hi9birinin sonuca ulasmamis olmasi bunun a9ik delilidir. Boylece, bu yil da 
Tiirkiye'den, ge9en asirlarda da oldugu gibi, yasal olmayan bi9imde yiizbinlerce hatta milyonlarca 
bilimsel materyalden olusan ganimetler 29 yurt disma ka9inlmistir. A.O.K. Almanlar bu konuyu 90k giizel a9iklami5lardir. "Ausbeute" kelimesi kazan9, hasilat, ganimet anlaminda kullamlmaktadir. 
Literature ge9en yayinlannda, boyle toplama gezilerinde -genellikle izinsiz - elde ettikleri materyali kazaru; (!) olarak kabul 
etmisjer ve bunu yayinlannin basjiklannda dahi a9ik9a yansitmisjardir. Bazi ornekler: 

Amsel,H.G., 1949, Die Microlepidopteren der Brandt'schen Iran Ausbeute I. Bull. Soc. Fouad Ier Ent. 33:227-269, figs. 
Amsel,H.G., 1950, Die Lepidopteren der Brandt'schen Iran Ausbeute II. Ark. Zool. 1(17): 223-257, figs. 
Amsel,H.G., 1951, Die Microlepidopteren der Brandt'schen Iran Ausbeute III. Ark. Zool. 1(36): 525-563, figs. 
Amsel,H.G., 1953, Die Microlepidopteren der Brandt'schen Iran Ausbeute IV. Ark. Zool. 6(16): 255-326, figs. 
Amsel,H.G., 1961, Die Microlepidopteren der Brandt'schen Iran Ausbeute V. Ark. Zool. 13(17): 323-445, figs. 
Arenberger,E., 1986, Die Pterophoriden (Lepidoptera) aus der Oman-Ausbeute von T.B.Larsen. Ent. Z., Frankf. a. M. 96: 
102-106, 4 Abb. 

Bang-Haas,0., 1915, Rhopalocera der Chotan-Ausbeute 1914. Dt. ent. Z., Iris 29: 92-100. 

Boursin,C., 1941, Die Cucullia-Arten aus Dr.H. Hone's China-Ausbeuten wahrend der Jahre 1931 bis 1938. Dt. ent. Z., Iris 
55:28-84, pls.7-13. 

Boursin,C., 1947, Uber zwei Autophila-Arten aus den Brandtschen Ausbeuten in Slid- und Ost-Iran. Z. wien. ent. Ges. 32: 
142-148, pls.8-10. 

Boursin,C., 1954, Die "Agrotis"- Arten aus Dr.h.c. H.Hone's China-Ausbeuten I. Die Gattung Diarsia Hb. (= Oxira Wlk.). 
Bonn. zool. Beitr. 5(3/4): 213-309, 14 pis. 1 map. 

Boursin,C., 1955, Die Apopestes Hb.-und Autophila Hb. -Arten aus Dr.h.c.H. Hone's China-Ausbeuten. Z. wien. ent. Ges. 40: 
164-171, pls.13-15. 

Boursin,C, 1957, Eine neue Allophyes Tarns aus Mittelchina (Aus Dr.Hone's China-Ausbeuten) (Beitrage zur Kenntnis der 
Agrotidae-Trifinae xciii(93)). Z. wien. ent. Ges. 42: 103-, 1 Taf. 

Bros,E.de, 1965, Eine jemenitische Lepidopteren- Ausbeute. Mitt. ent. Ges. Basel 15: 29-32. 
Bryk,F. & C.Eisner, 1937, Eine neue Parnassius-Ausbeute aus der Burchan-Buddhakette. Parnassiana 4: 57-58. 
Caradja,A.v., 1927, Die Kleinfalter der Stotzner'schen Ausbeute, nebst Zutrage aus meiner Sammlung (zweite 
biogeographische Skizze: "Zentralasien"). Memle. Sect, stiint. Acad. rom. (Ser.3) 4: 361-428. 

Daniel,F., 1940, Die Cossidae und Hepialidae der Ausbeuten Hone. Mitt, munch, ent. Ges. 30: 1004-1024, Taf.28-31. 
Daniel,F., 1943, Beitrage zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Beriicksichtigung der Ausbeuten H.Hone's 
aus diesem Gebiet. I. Callimorphinae und Nyctemerinae. Mitt, munch, ent. Ges. 33: 247-269, Taf.13. 

Daniel,F., 1943, Beitrage zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Beriicksichtigung der Ausbeuten H.Hone's 
aus diesem Gebiet. II. Hypsinae, Micrarctiinae, Spilosominae, Arctiinae. Mitt, munch, ent. Ges. 33: 673-759, Taf.14-22. 
Daniel,F., 1949, Die Cossidae und Hepialidae der Ausbeuten Hone.- Nachtrag. Mitt, munch, ent. Ges. 35-39: 226-230, Taf.I. 
Daniel,F., 1951-1955, Beitrage zur Kenntnis der Arctiidae Ostasiens unter besonderer Beriicksichtigung der Ausbeuten von 
Dr. h.c.H.Hone aus diesem Gebiet. III. Teil. Lithosiinae. Bonn. zool. Beitr. 2 (1951): 291-327, Taf.I; 3 (1952): 75-90, 305- 
324; 5 (1954): 89-138; 6 (1955): 132-145. Taf. 

Daniel,F., 1961, Die Bombyces und Sphinges einer Lepidopteren-Ausbeute aus dem Iran (Ergebnisse der Entomologischen 
Reisen Willi Richter, Stuttgart, im Iran 1954 und 1956 - Nr.38). Stuttg. Beitr. Naturk. 53: 1-5. 
Draudt,M., 1939, Die Gattung Orthogonica Fldr (Lep., Noct.) in den Hone-Ausbeuten. Ent. Rdsch. 56 (15): 145-150, 3 Abb. ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers 
Centre for Entomological Studies Ankara Nr 78 / 79 Zoocografik Degerlendirmeler 

Agrodiaetus seksiyonuna bagh tiirlerin yayihsi Bati Avrupa'dan Orta Dogu ve Orta Asya iilkelerine 
kadar uzamr. Her iilkede bulunan tiir sayisi, iilke kotlanyla birlikte Tablo l'de belirtilmistir. Burada 
Tiirkiye ve Iran'm, sahip oldugu yiiksek tiir sayisi nedeniyle bu grubun gen merkezi oldugu 
soylenebilir. 

Tablo 2'de Tiirkiye'de nispeten iyi arastinlmis vilayetlerdeki Agrodiaetus tiirlerinin sayisal degerleri 
verilmistir. Genel olarak bakildigmda Dogu Anadolu vilayetlerinde tiir sayismda dikkat 9ekici bir 
yiikseklik oldugu goriilmektedir. Tiir sayisi acismdan en zengin vilayetler, Erzurum (26), Van (20), 
Erzincan (20), Artvin (18) ilk siralardadir. 

Tablo 1 . Agrodiaetus seksiyonundaki tiirlerin iilkelere gore sayisal dagihmi Ulke 


ES 


IT 


DE 


PL 


HU 


CH 


MK 


AL 


HV 


RO 


GR 


BG 


UA 


RU 


GG 


Tiir 


5 


5 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


6 


4 


5 


9 


6 


Ulke 


AM 


AZ 


TR 


IR 


10 


LB 


AF 


PK 


TJ 


TM 


UZ 


KK 


KG 


CN 


MN 


Tiir 


17 


10 


42 


46 


6 


3 


5 


4 


6 


6 


3 


8 


8 


3 


2 Tablo 2. Agrodiaetus seksiyonundaki tiirlerin Tiirkiye'deki bazi vilayetlere gore sayisal dagihmi Vilayet 


01 


03 


06 


07 


08 


13 


24 


25 


30 


Tiir 


14 


11 


13 


9 


18 


15 


20 


26 


14 


Vilayet 


34 


38 


42 


44 


58 


60 


62 


65 


66 


Tiir 


2 


13 


15 


9 


14 


10 


16 


20 


13 Eisner,C, 1938, Die Beick'sche Ausbeute in Parnassiern aus Kansu im Zoologischen Museum der Universitat Berlin. 

Parnassiana 5: 49. 

Eisner,C, 1939, Eine interessante Pamassius-Ausbeute. Parnassiana 6: 39-43. 

Gaedike,R., 1971, Die Acrolepiidae der China - Ausbeute H. Hone. Beitr. Ent. Berlin 21 (3/6): 273-277, 13 figs. 

Goltz,H.F.v.d, 1938-1939, Die Callerebien der Ausbeute Hone. Ent. Rdsch. 55 (1938): 666-671, 56 (1939): 41-45, 102-107, 

124-126, 163-166, 8 Abb. 

Goltz,H.F.v.d., 1939, Erganzungen und Berichtigungen zu "Die Callerebien der Ausbeute Hone". Ent. Rdsch. 56: 174. 

Hartig,F.G., 1937, Eine Mikrolepidopteren- Ausbeute aus dem Hindukusch Gebiet. Z. ost. EntVer. 22: 68-79, 3 Abb. 

Hausmann,A., 1991, Beitrag zur Geometridenfauna Palastinas: Die Spanner der Klapperich-Ausbeute aus Jordan 

(Lepidoptera, Geometridae). Mitt, munch, ent. Ges. 81:11 1-163, 62 Abb., 17 Taf. 

Kiriakoff,S.G., 1962, Die Notodontiden der Ausbeuten H.Hones aus Ostasien (Lepidoptera, Notodontoidea). Bonner zool. 

Beitr. 13(1/3): 219-236. 

Kiriakoff,S.G., 1963, Die Notodontiden der Ausbeuten H.Hones aus Ostasien (Lepidoptera, Notodontoidea), 2.Teil. Bonner 

zool. Beitr. 14(3/4): 248-293. 

Lederer,J., 1861, Ueber Alb. Kindermanns letzte lepidopterologische Ausbeute. Wien. ent. Monatschr. 5: 144-155, 2 Taf. 

Prout,L.B., 1914, H.Sauter's Formosa-Ausbeute. Geometridae (Lep.). Ent. Mitt. 3(7/8): 236-249, (9): 259-273. 

Rebel,H., 1898, Uber eine Rhopaloceren-Ausbeute aus Deutsch-Neu-Guinea. Termes fuzetek 21: 368-379, Tab.xvi-xix. 

Rosen,K.von, 1921, Die Rhopaloceren-Ausbeute der Pamir-Expedition des deutsch-oesterreischischen Alpenvereins. Mitt. 

munch, ent. Ges. 11: 83-100. 

Schawerda,K., 1920, Lepidopteren-Ausbeute aus der Gegend von Lovrana und vom Monte Maggiore. Z. ost. EntVer. 5: 10- 

11,20-31,28-39,36-43. 

Schawerda,K., 1928, Meine dritte Lepidopteren-Ausbeute aus den Hochgebirgen Korsikas. Z. ost. EntVer. 13: 41-49. 

Schawerda,K., 1929, Meine vierte Lepidopteren-Ausbeute aus den Hochgebirgen Korsikas. Z. ost. EntVer. 14: 28-29. 

Schulte,A., 1991, Zwei neue Parnassius-Unterarten aus einer China- Ausbeute 1990 (Lepidoptera, Papilionidae). Nachr. ent. 

Ver. Apollo (N.F.) 12(3): 181-186, Taf. 

Schulte,A., 1992, Beschreibung einiger neuer Parnassius-Unterarten aus mehreren China- Ausbeuten 1991 (Lepidoptera, 

Papilionidae). Nachr. ent. Ver. Apollo (N.F.) 13(2a): 165-177, Taf. 

Varga,Z., 1975, Eine Noctuiden-Ausbeute aus Ost-Anatolien (Lep.). Ent. Z., Frankf. a. M. 85: 172-174. 

Wehrli,E., 1929, Zwei neue Eupithecien aus der Ausbeute des Herrn E. Pfeiffer, Miinchen, aus dem Taurus (Lepidoptera, 

Geometridae). itt. munch, ent. Ges. 19: 324-328, Tafxxiv, xxv, 4 figs. 

Wehrli,E., 1934, Die Geometriden der Ausbeute des Herrn Ernst Pfeiffer und Herrn L.Osthelder Miinchen aus Marasch und 

Bertiz Jaila, Achyr Dagh, Siidost Taurus. [In] Osthelder,L. & E. Pfeiffer, Lepidopteren-Fauna von Marasch in tiirkisch 

Nordsyrien. Mitt, munch, ent. Ges. 24 (1): 1-18, 2 Pis. ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers 
Centre for Entomological Studies Ankara Nr 78 / 79 Zoocografik a9idan degerlendirmeye gelince bu makalede Kostrowicki (1969), Ko9ak & Kemal'in 
(2001) 9ahsmalarmdaki giincellestirilmis kriterler esas almmistir. Buna gore, Agrodiaetus tiirlerinin 
yayihs alam i9inde top lam 16 farkli fauna bolgesinin elementleri bulunmaktadir (Tablo 3). Bunlar 
arasmda Kostrowicki'ye gore "Armeno-Caucasian" ve "Iranian" fauna bolgelerinin temsilcileri, butiin 
Agrodiaetus'larm yaklasik %50'sini olusturmaktadir. Zoocografya a9ismdan Agrodiaetus'larm 
"Armeno-Caucasian" ve "Iranian" orijinli oldugu soylenebilir ki bu da Dogu Anadolu, Kafkasya ve 
Iran'a karsiliktir. 

Tiirkiye ve Iran'm Agrodiaetus tiirleri igin onemi belirtildikten sonra bu iilkelerdeki tiirlerin 
zoocografik analizi Tablo 4'de verilmistir. Buna gore, Iran'da "Iranian" fauna elementleri 90k yiiksek 
oranda temsil edilmektedir (%65,20). Buna karsilik, Tiirkiye'deki tiirlerin dagihmmda "Armeno- 
Caucasian" (%38,09), "Anatolian" (%30,95) fauna elementleri ilk siralan almistir. 

Tablo 3. Agrodiaetus seksiyonundaki fauna elementlerinin sayisal dagihmi ve oranlan Fauna bolgesinin adi ve kodu 


Fauna bolgesi kodu 


element sayisi, orani 


"European- west Siberian" 


131 2a 


01, %0,96 


"Temperate- suboceanic-oceanic" 


13221a 


01, %0,96 


"Temperate- subcontinental-continental" 


13221b 


02, %1,92 


"Pontic" 


132 23c 


01, %0,96 


"Circummediterranean" 


142 22a 


01, %0,96 


"Iberian-Tyrrhenian" 


142 22b 


04, %3,84 


"Aegean" 


142 22c 


02, %1,92 


"All- West Asiatic" 


142 24a 


01, %0,96 


"Anatolian" 


142 24b 


13, %12,50 


"Tauro-Iranian" 


142 24c 


02, %1,92 


"Tauro-Lebano-Cyprian" 


142 24d 


04, %3,84 


"Armeno-Caucasian" 


142 24e 


22, %21,15 


"Iranian" 


142 24f 


30, %28,84 


"All-Central Asiatic" 


142 31 


01, %0,96 


"Turanian" 


142 33 


07, %6,73 


"Afghano-south Turanian" 


142 34 


12, % 11,53 


Toplam 1 6 fauna bolgesi 
104, %100 Tablo 4. Tiirkiye ve Iran'da bulunan Agrodiaetus tiirlerinin zoocografik analizleri 
* tilkedeki toplam Agrodiaetus sayisina oram TURKIYE- Fauna 
bolgesi kodu (42 tiir) 


142 24b 


142 24e 


142 24f 


142 24c 


142 33 


142 34 


diger 


Toplam 


Tiir sayisi 


13 


16 


2 


2 


1 


1 


7 


42 


%* 


30,95 


38,09 


4,76 


4,76 


2,38 


2,38 


16,66 
IRAN - Fauna bolgesi 
kodu (46 tiir) 


142 24b 


142 24e 


142 24f 


142 24c 


142 33 


142 34 


diger 


Toplam 


Tiir sayisi 


1 


7 


30 


2 


1 


3 


2 


46 


%* 


2,17 


15,21 


65,21 


4,34 


2,17 


6,52 


4,34 

Kisaltmalar 

Bu cahsmada adi ge9en iilkelerle Tiirkiye'deki vilayetlerin kodlan asagida sunulmustur. 
Like Kodlan: AF - Afganistan, AL - Arnavutluk, AM - Ermenistan, AZ - Azerbaycan, BG Bulgaristan, CH isvi9re, CN - Cin , DE - Almanya, ES - ispanya, FR - Fransa, GG - Giircistan, GR - Yunanistan, HU - 
Macaristan, HV - Hirvatistan, IQ - Irak, IR - Iran, IT - Italya, KG - Kazakistan, KK - Kirgizistan, LB - Liibnan, 
MK - Makedonya, MN - Mogolistan, PK - Pakistan, PL - Polonya, RO - Romanya, RU - Rusya Federasyonu , 
TJ - Tacikistan, TM - Turkmenistan, TR - Tiirkiye, UA - Ukrayna, UZ - Ozbekistan. Agrodiaetus tiirleri bu iilkede sadece Uygur Ozerk Bolgesinde bulunmaktadir. 
Agrodiaetus tiirleri bu iilkede sadece Kafkasya ve Ural havzasinda bulunmaktadir. ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

Tiirkiyedeki Vilayetlerin Kotlan: 01 - Adana, 03 - Afyon, 06 - Ankara, 07 - Antalya, 08 - Artvin, 13 - Bitlis, 24 
- Erzincan, 25- Erzurum, 30 - Hakkari, 34 - Istanbul, 38 - Kayseri, 42 - Konya, 44 - Malatya, 58 - Sivas, 60 - 
Tokat, 62 - Tunceli, 65 - Van, 66 - Yozgat. 

Simflandirma Hakkinda 

Bu seksiyona giren tiirler, ilk simflandirma 9alismalarmdan bugiine kadar, degisik arastincilar 
tarafmdan, degisik cins kombinasyonlan altmda simflandirilrmstir. En eski tiir olan "damon" 1775 
yilmda Denis ve Schiffermiiller tarafmdan teklif edilirken Linne'nin klasik cinsi "Papilio" altmda 
kabul edilmistir. Papilio cinsi altmdaki simflandirma modelleri 1800'lii yillara kadar devam etmistir. 
Latreille, 1804 yilmda Polyommatus cinsini kurmasi iizerine, genel olarak mavi renkli kelebekler 
kendilerine ozgii bir cinse kavusmuslardir. Ancak bu kelebekler kendi familyalarma 1815 yilmda 
Leach'in Lycaenidae familyasim kurmasiyla sahip olmuslardir. Bugiin, Lycaenidae familyasi 
icerisinde Polyommatinae altfamilyasmda yer alan bu kelebeklere ilk cins grubu ismi Hiibner 
tarafmdan 1822 yilmda "Agrodiaetus" olarak verilmis ise de, bu isim ilk defa ve esash bir bicimde 
Forster tarafmdan 1956-1961 yillarmda yaymladigi monografik eserinde kullamlrmstir. Yaklasik 20 
yildan uzun bir sure, Agrodiaetus ismi cins kategorisinde kabul goriirken, Polyommatus Latr. cinsinin 
revizyona tabi tutulmasiyla, Polyommatus cinsinin kapsami genisletilmis ve diger bircok cins grubu 
ismiyle birlikte Agrodiaetus Hbn. taksonu da Polyommatus icine dahil edilmistir. Bundan sonra, bazi 
arastincilar, Agrodiaetus'u Polyommatus'un altcinsi veya seksiyonu olarak kabul ederken, bazilan ise 
hala ayn cins olarak degerlendirmislerdir. Farkhhgin sadece kanat renk ve desenlerinde ortaya 
cikmasi, erkek genital organlarmdaki penisin kaidesinde goriilen siskinlik Agrodiaetus'u nominat 
Polyommatus'tan ayinrken, bu taksonu diger altcinslerden ayiramamasi nedeniyle Agrodiaetus, 
tarafimizdan Polyommatus icerisinde sadece seksiyon seviyesinde kabul edilmistir. Bugiin yiizden 
fazla tiire sahip oldugu anlasilan Agrodiaetus'un kendi icinde yine heterojen bir durum sergilemesi ve 
cesitli yazarlarm bu durumu tiir gruplan olarak aciklamalan ka9imlmaz olmustur. Nomenklatiir 
a9ismdan kullamm kolayhgi getirmesi nedeniyle Agrodiaetus seksiyonu asagidaki sekilde 
altseksiyonlara bolunmiistiir. Bu altseksiyonlar sahip olduklan tip tiirleri ile karakterize edilebilir 
ancak altseksiyonlar arasmda, sahip olduklan biitiin tiirleri itibariyle kesin bir aynm yapabilmek 
bugiinkii bilgilerimiz lsigmda heniiz miimkiin degildir. 

Takim: Lepidoptera Linnaeus,1758 

Family: Lycaenidae Leech,[1815]; Subfamily: Polyommatinae Swainson,1827 

Cins Polyommatus Latreille,1804 
Altcins: Polyommatus s.str. 

Seksiyon: Agrodiaetus Hubner,1822 

Altseksiyon: Actisia n. 

Type-species: Lycaena actis Herrich-Schaffer,[1851]. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) actis (Herrich-Schaffer,[1851]), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) artvinensis (Carbonell,1997), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) 
cilicius (Carbonell, 1998), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) firdussii (Forster, 1956), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Actisia))) sertavulensis (Kocak, 1979), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Actisia))) sigberti Olivier, Poorten, 
Puplesiene & de Prins,2000. 

Altseksiyon: Admetusia Kocak & Seven,1998 

Type-species: Papilio admetus Esper,[1783]. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) admetus (Esper,[1783]), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) alcestis (Zerny, 1932), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) 
aroaniensis (Brown, 1976), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) demavendi (Pfeiffer, 1938), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Admetusia))) eriwanensis (Forster, 1960), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) fabressei 
(Oberthiir,1910), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) galloi (Balletto & Toso,1979), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Admetusia))) humedasae (Toso & Balletto, 1976), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) Bu altseksiyonun tip tiiruniin erkeklerinde kanatlannin ust yiizii koyu menek^e renklidir. Siyah marjinal bant genellikle 90k 
gerilemiijtir. Altyiizde postdiskal siyah benekler on kanatta kiiciik, arka kanatta ise 50k kiiciik boyludur. Arka kanatta capraz 
krem bant zayif bir §ekilde geli^mi^tir. Submarjinal bolgede benekler belirsiz. 8 ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

nephohiptamenos (Brown & Coutsis,1978), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) ripartii (Freyer,[1830]) , 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Admetusia))) valiabadi (Rose & Schurian,[1978]) 

Altseksiyon: Antidolus n. 

Type-species: Lycaena antidolus Rebel, 1901 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) ainsae (Forster,1961), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) antidolus (Rebel,1901), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) 
ardschirus (Brandt,1938), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) dolus (Hiibner,[1823]), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Antidolus))) kurdistanicus (Forster,1961), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) menalcas 
(Freyer,[1837]), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) mithridates (Staudinger, 1878), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Antidolus))) morgani (Le Cerf,[1910]), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Antidolus))) sennanensis (De 
Lesse,1959). 

Altseksiyon: Dagmara n. 

Type-species: Lycaena dagmara Groum-Grshimailo,1888. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Dagmara))) dagmarus (Groum- 

Grshimailo, 1888), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Dagmara))) pulchellus Bernardi, 1951 

Altseksiyon: Damaia n. 

Type-species: Lycaena dama Staudinger, [1892]. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) dama (Staudinger,[1892]), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) deebi (Larsen, 1974), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) 
hamadanensis (De Lesse,1959), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) hopfferi (Gerhard,[1851]), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Damaia))) larseni (Carbonell, 1994), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) poseidon (Herrich- 
Schaffer,[1851]), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Damaia))) theresiae Schurian et al.,1992. 

Altseksiyon: Juldus n. 

Type-species: Lycaena kindermanni var. juldusa Staudinger, 1886. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) actinides (Staudinger, 1886), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) afghanicus (Forster,1973), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) 
faramarzii Skala,2001, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) hyrsyz n. sp. , Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus Polyommatus (s.str. {Agrodiaetus {Admetusia))) ripartii ssp. ramonagenjo nomen novum pro Agrodiaetus admetus ssp. 
agenjoi Forster,1965, Ent. Z., Frankf. a. M. 75 (18): 198 nee Polyommatus escheri race / form agenjoi Higgins,1948, 
Entomologist 81: 52. Yayihm: Ispanya. 

Bu altseksiyonun tip tiiriinun erkeklerinde kanatlanmn iist yiizii giimii^i ye§ilimsi renkli olup seyrek kahverengi tiiyliidiir. 
Androconia pullan iyi geli^mi^tir. Kanat damarlan kahverengi pullann yogunla§masiyla belirginle^mi^tir. Marjinal koyu bant 
geniijtir. Altyiizde postdiskal siyah benekler on kanatta kiiciik kanat kenanna paralel konumda, arka kanatta ise 90k ku?iik ve 
sayica eksiktir. Arka kanatta capraz krem bant kaybolmus. veya siliktir. Submarjinal bolgede benekler belirsiz ya da 
bulunmaz. 

35 Bu altseksiyonun tip tiiriinun erkeklerinde kanatlanmn iist yiiziinde koyu menek^e renkli pullar 90k gerilemis. olup sadece 
on kanadin kaidesinde bulunur. Bu nedenle kanatlann iist yiizii siyahimsidir. Androconia pullan seyrek bicimde dagilir. 
Altyiizde postdiskal siyah benekler iki kanatta da iyi geli^mi^tir. Submarjinal benekler iki kanatta da iyi geli§mis. olup arka 
kanatta turuncu iicgenimsi benekler sayica neredeyse tamdir. Arka kanatta capraz krem bant belirgin fakat kisa olup tipik 
Agrodiaetus bandi halinde degildir. 

Bu altseksiyonun tip tiiriinun erkeklerinde kanatlanmn iist yiizii acik menekjemsi mavi olup bir bakima icarus ve 
poseidon'a yakla§ir. Androconia pullan iyi geli^mi^tir. Marjinal bolgede sadece ince, koyu bir ?izgi bulunur. Kanat damarlan 
asla koyu degildir. Altyiiz sanmsi - gri tonda olup postdiskal siyah benekler 90k ku9ulmii5tiir. Arka kanatta 9apraz krem bant 
kaybolmui}, submarjinal bolgede benek bulunmaz. 

37 Bu altseksiyonun tip tiiriinun erkeklerinde kanatlanmn iist yiiziinde koyu menek§e renkli pullar gerilemis. olmasi nedeniyle 
kanatlar genellikle siyahimsi goriiliir. Androconia pullan az 90k geli^mi^tir. Altyiizde postdiskal siyah benekler on kanatta 
iyi, arka kanatta ise zayif bir §ekilde geli^mi^tir. Submarjinal benekler belirgin fakat asla turuncu benek ta§imaz. Arka kanatta 
9apraz krem bant belirgindir. 

Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) hyrsyz n. sp.- Bu tiiriin erkeklerinde kanatlann iist yiizii genel olarak siyahimsi 
kahverengi olup on kanatta diskal bolge ile kaide arasi seyrek bi9imde koyu menek^emsi mavi pullarla kaphdir. Arka kanatta 
mavi pullar kanadin kaidedeki yansini kaplarken anal bolgeye 2-3 adet bant halinde ula§ir. On kanatta koyu diskal leke 
belirgindir. Siller beyazimsi ve homojendir. Alt yiizde zemin kahverengidir. On kanatta diskal ve postdiskal benekler iyi 
geli^mi^tir. Submarjinal bolge beneksiz fakat anal bolge koyu kahverengidir. Arka kanatta diskal benek kaybolmu?, 
postdiskal benekler 90k ku9uk ve eksik (7 adet), submarjinal bolgede herhangi bir benek yok fakat daha koyu kahverengidir. 
Marjinal 9izgi koyu kahverengidir. Holotip 1 O Kirgizistan: Kirgizistan: Terskey Alatau: Przewalsk: Karakol vadisi, 1850- 
2150m, 1 1 08 1999 (coll. Cesa). Bu yeni tiir belirtilen lokalitede Achemilla- Achillea kommunitesinde, Polyommatus juldusus 
kirgisorum ile birlikte U9maktadir. Maalesef bireyin antenleri ta§ima sirasinda kinlmi^tir. Neredeyse juldusus ile aym boyda 
olan bu tiir ile kiyaslandiginda, juldusus §u farklarla ayirt edilir: Erkekte iist yiizde on kanatta mavi pullar apekse ula§ir, arka 
kanatta mavi pullar anal bolgeye ula§maz. Alt yiizde zemin rengi grimsi- 891k kahverengi, arka kanatta diskal benek belirgin, 
postdiskal benekler tam (10 adet), submarjinal benekler silik fakat tarn, anal bolgede turuncumsu benekler mevcut, on 
kanadin submarjinal bolgesinin alt yansinda 3 adet koyu kahverengi benek geli^mi^ durumdadir. Bu tiiriin ismini biitiin 
hirsizlara, onlan birgiin adaletin pen9esinde gorebilmek iimidiyle atfediyoruz. Bu hirsizlar Kirgizistan'daki gibi bizi ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

(Juldus))) iphigenides (Staudinger,1886), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) juldusus (Staudinger,1886), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) melanius (Staudinger,1886), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) 
muellerae Eckweiler, 1997, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) phyllides (Staudinger,1886), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Juldus))) poseidonides (Staudinger,1886), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) praeactinides 
(Forster, 1960), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Juldus))) shahrami Skala,2001. 

Altseksiyon: Musa n. 

Type-species: Polyommatus (Agrodiaetus) musa Kocak & Hosseinpour,1996. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Musa))) ectabanensis (De Lesse,1963), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Musa))) musa Kocak & Hosseinpour, 1996, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Musa))) 
pfeifferi (Brandt, 1938), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Musa))) wagneri (Forster, 1956). 

Altseksiyon: Paragrodiaetus Rose & Schurian,[1978] 

Type-species: Lycaena erschoffii Lederer,1869. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) avinovi Stchetkin, 1980, 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) baltazardi (De Lesse,1962), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus 
(Paragrodiaetus))) bogra Evans, 1932, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) eckweileri Ten Hagen,1998, 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) erschoffii (Lederer, 1869), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus 
(Paragrodiaetus))) frauvartianae Balint,1997, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) glaucias (Lederer, 1871), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) magnificus (Groum-Grshimailo,1885), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) nadirus (Moore, 1884), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) shirkuhensis Ten 
Hagen & Eckweiler,2001, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Paragrodiaetus))) tenhageni Schurian & Eckweiler,1999. 

Altseksiyon: Peileia n. 

Type-species: Polyommatus peilei Bethune-Baker,1921. 

Bu altseksiyona dahil olan tiir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Peileia))) peilei Bethune-Baker, 1921. 

Altseksiyon: Phyllisia n. 

Type-species: Lycaena damon var. phyllis Christoph,1877. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) baytopi (De Lesse,1959) , 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) darius Eckweiler & Ten Hagen,1998, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus 
(Phyllisia))) igisizilim n. sp. 43 , Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) iphicarmon Eckweiler & Rose, 1993, 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) iphidamon (Staudinger,1899), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) 
iphigenia (Herrich-Schaffer,[1847]), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) mofidii (De Lesse,1963), Polyommatus 
(s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) phyllis (Christoph,1877), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) posthumus 
(Christoph, 1877), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) rovshani Dantchenko & Lukhtanov,1994, Polyommatus 
(s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) tanked (De Lesse,1960), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) vanensis (De 
Lesse,1957). giipegiindiiz soyan iiniformahlar oldugu gibi (bkz. Misc Pap. 70: 3, dipnot 2), diinyamn her yerinde izinsiz biyolojik materyal 
toplayarak kaciran yabanci kacak avcilar ve bilim adamlandir. 

Bu altseksiyonun tip tiiriiniin erkeklerinde kanatlannin list yiizii koyu, mat, menekje renkli olup damarlar ince, siyahimsi 
renklidir. Marjinal koyu bant 90k zayif. Altyuzde postdiskal siyah benekler iki kanatta da iyi geli^mi^tir. Submarjinal 
benekler iki kanatta da zayif olup arka kanatta turuncu iicgenimsi benekler asla bulunmaz. Arka kanatta capraz krem bant 
yoktur. 

Bu altseksiyonun tip tiiriinun erkekleri antidolus'a yakinhk gosterse de kanatlannin list yiiziiniin kremit kirmizisi olmasiyla 
kolayca ayirt edilir. Aynca, kanat damarlan koyula^mami^tir. Marjinal koyu bant geli^memi^tir. Altyuzde postdiskal siyah 
benekler on kanatta 90k kiiciik olup kanat kenanna paralel degildir. Arka kanatta ise benekler kaybolmu^tur. Arka kanatta 
?apraz krem bant ve submarjinal benekler bulunmaz. 

Bu altseksiyonun tip tiiriinun erkeklerinde kanatlannin ust yiizii acik ye§ilimsi mavi olup metalik pinltihdir. Marjinal bolge 
geni§, sik ya da seyrek siyahimsi pullarla kaphdir. Damarlar genellikle koyu kahverengidir. Altyuzde postdiskal siyah 
benekler her iki kanatta da kiiciik boylu fakat genellikle iyi geli^mi^tir. Submarjinal bolgede benekler silik, acik renklidir. 
Arka kanatta capraz krem bant az 90k geli^mi^tir. 

Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) baytopi ssp. ilkkursun n. - Bu alttiirtin erkekleri ilk baki§ta A. baytopi'ye 
benzemekle beraber, kanatlannin ust yiiziinde daha genii}, a9ik gri kenar bandina sahip olmasiyla ayirt edilir. Bu tiir Van 
goliiniin giineyindeki daglarda, A. igisizilim, A. iphigenia araratensis ve A. vanensis ile aym habitati payla§maktadir. Holotip 
(5) ve Paratipler (5055): Tiirkiye: Van, Catak 35km N., 2000-2200m, 1 1.7.2001-27.7.2001, A.Ko9ak & M. Kemal leg. (coll. 
Cesa). 

Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Phyllisia))) igisizilim n. sp. - Bu tiiriin erkekleri ilk baki§ta A. baytopi'ye benzemekle 
beraber, kanatlannin ust yiiziinde daha canh tonda mavi renge, daha genis. ve siyah kenar bandina sahip olmasiyla ayirt edilir. 
Bu tiir Van goliiniin giineyindeki daglarda, A. baytopi ile birlikte aym habitati payla§maktadir. A. baytopi'den basjfa, aym 
habitattaki diger yakin tiirler, A. iphigenia araratensis ve A. vanensis'dir. Holotip (5): Tiirkiye: Van, Bah9esaray, Karabet 
Ge9idi, 2700m 14.7.2001 A.Ko9ak & M. Kemal leg. (coll. Cesa); Paratipler (7555): Van, Bah9esaray, Karabet Ge9idi, 
2700m 14.7.2001- 27.7.2001; Catak 35km N., 2000-2200m, 11.7.2001-27.7.2001, A.Ko9ak & M. Kemal leg. (coll. Cesa). 
Tiiriin ismi, Tiirkiye'de faunistik- taksonomik ara§tirmalara, bilim adamlanna ve biyolojik zenginliklere sahip 9ikilmasi 
dilegiyle verilmi^tir. 10 ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

Altseksiyon: Transcaspius n. 44 

Type-species: Lycaena kindermanni var. transcaspica Heyne,[1895]. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) altivagans (Forster, 1956), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) anticarmon (Kocak,1983), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus 
(Transcaspius))) arasbarani (Carbonell & Naderi,2000), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) aserbeidschanus 
(Forster, 195 6), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) caeruleus (Staudinger, 1871), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Transcaspius))) damonides (Staudinger, 1899), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) dizinensis 
(Schurian, 1982), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) elbursicus (Forster, 195 6), Polyommatus (s.str. 
(Agrodiaetus (Transcaspius))) eurypilos (Gerhard,[1851]), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) gorbunovi 
Dantchenko & Lukhtanov,1994, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) guezelmavi Olivier et al.,1999, 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) huberti (Carbonell, 1993), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus 
(Transcaspius))) kendevani (Forster, 195 6), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) ninae (Forster, 1956), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) shamil (Dantchenko,2000), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus 
(Transcaspius))) surakovi Dantchenko & Lukhtanov,1994, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) transcaspicus 
(Heyne,[1895]), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) turcicus (Kocak,1977), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus 
(Transcaspius))) yurinekrutenko Kocak, 1996, Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) zarathustra Eckweiler, 1997, 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Transcaspius))) zardensis Schurian & Ten Hagen,2001. 

Altseksiyon: Xerxesia n. 

Type-species: Lycaena damone var. xerxes Staudinger, 1899. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Xerxesia))) barmifiruze (Carbonell,2000), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Xerxesia))) cyaneus (Staudinger, 1899), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Xerxesia))) 
merhaba De Prins,1991, 100. Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (Xerxesia))) xerxes (Staudinger, 1899). 

Altseksiyon: Agrodiaetus s.str. 

Type-species: Papilio damon [Denis & Schiffermuller],1775. 

Bu altseksiyona dahil olan tiirler §unlardir: Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (s.str.))) damocles (Herrich-Schaffer,[1844]), 
Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus (s.str.))) damon ([Denis & Schiffermuller],1775), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus 
(s.str.))) damone (Eversmann, 1841), Polyommatus (s.str. (Agrodiaetus)) klausschuriani Ten Hagen,1999. 

Literatur 

Bu konuya yonelik genis. bir literatur listesine, Agrodiaetus seksiyonu ile ilgili hazirlanmakta olan bir carina icinde yer 
verilecektir. Noctuidae Familyasi icinde Yeni bir isim Teklifi 
(Lepidoptera) 

Ahmet 6. Kocak M. Kemal 

Polia Ochsenheimer, 1 8 1 6 ve Pachetra Guenee,1841 isimleri uzun yillar iki ayn cins taksonu olarak kabul 

edilirken, Baisch ve arkadaslan (1998) tarafindan taksonomik nedenlerden otiiru Polia Ochs. cinsi icinde 

congenerik olarak degerlendirilmistir. Bu taksonomik islem ortaya yeni bir nomenklatur sorunu cikartrmstrr. 

Nitekim, iki farkh tiir grubu taksonu olan bombycina Hufnagel,1766 ve bombycina Eversmann, 1847, Polia cinsi 

icinde birbirleriyle sekonder homonim olmus, ancak bu durum Baisch ve arkadaslarrmn dikkatinden kacmistir. 

Gene homonim olan bombycina Eversmann, 1847, ICZN kurallanna gore bir taksonun gecerli bilimsel ismi 

olarak kullamlamaz. Bu ismin bir baska sinonimi de bulunmamaktadir. Bu sebepten, yerine yeni bir isim teklifi 

gerekir. Asagida bu isim teklifi, teknik ifadesiyle acrklanrmstir: 

Polia sagittigera ssp. uighur nomen novum pro Hadena bombycina Eversmann, 1 847, Bull. Soc. imp. Nat. 

Mosc. 20: 78 nee Phalaena bombycina Hufnagel, 1 766, Berl. Mag. 3 (3): 410. 

Literatur: Baisch,G. et al., 1998, Bausteine zur Fauna der Noctuoidea der Turkei.- Esperiana 6: 254-255. Bu altseksiyonun tip tiiriiniin erkeklerinde kanatlanmn iist yiizii parlak menekjemsi mavidir. Damarlar dis. boliimde ince, 
siyah cizgi halindedir. Marjinal bant genis. fakat seyrek siyah pulludur. Altyuzde postdiskal siyah benekler on kanatta iri 
yapih, 90k iyi geli^mi^, arka kanatta ise kiiciik fakat sayica tamdir. Arka kanatta capraz krem bant 50k iyi geli§mi§tir. 
Submarjinal bolgedeki benekler silik yapida, turuncu benek asla bulunmaz. 

Bu altseksiyonun tip tiiriiniin erkeklerinde kanatlanmn iist yiizii parlak koyu menekjemsi mavidir. Damarlar pullanmadan 
otiirii siyah cizgiler halindedir. Marjinal bant ince siyah cizgi halindedir. Altyuzde postdiskal siyah benekler on kanatta iri 
yapih, 50k iyi geli^mi^, arka kanatta ise kiiciik fakat sayica tamdir. Arka kanatta capraz krem bant silik de olsa mevcuttur. 
Submarjinal bolgedeki benekler ozellikle arka kanatta belirgin yapida fakat turuncu lekeler asla bulunmaz. 11 ISSN 1015-8235 Miscellaneous Papers Nr 78/79 

Centre for Entomological Studies Ankara 

Contents / Icindekiler: Ko?ak,A.O. & M.Kemal, Corrections and Additions to the work entitled "Geometrid Moths of the 
World", edited by M. J. Scoble (Lepidoptera) - I, p.l; Ko?ak,A.O. & M.Kemal, Proposal of a replacement name in the 
family Noctuidae, p.l 1; Editorial, p. 12. MISCELLANEOUS PAPERS ISSN 1015-8235 

Miscellaneous Papers is the second international serial of the Centre for Entomological Studies Ankara (Cesa). 
It includes original papers of the research workers of the Centre on ecology, fauna, flora, distribution, check-list, taxonomy, 
nomenclature and morphology, as well as information and announcements from the Centre. The publication language are 
Turkish, Uighurian, English, German and Chinese. CENTRE FOR ENTOMOLOGICAL STUMS ANKARA 

( A scientific Consortium) 
(co-operation of a number of research workers for pure-scientific, not commercial purpose) 

Web Page of the Cesa: http://www.members.tripod.com/Cesa_l 988/on.html 

Scientific Serials: Priamus (ISSN 1015-8243), Miscellaneous Papers (ISSN 1015-8235), Memoirs (ISSN-8227) 

News of the month , an electronical magazine of the Cesa in the internet. 

http://www.members.tripod.com/entlep/News6.htm 

Owner / Sahibi - Editor / Yayinci : Prof. Dr. Ahmet Omer Kocak - Editor Assistents: Dr. Selma Seven, Yrd. Doc. Dr. 
Muhabbet Kemal, M.Sc. Emine Demir. 

Editorial Board of all Scientific Serials / Butmi Bilimsel Yayinlann Yayin Kurulu : Insecta, taxonomy, nomenclature, 
ecology, faunistics: Prof. Dr. Ahmet Omer Ko?ak (Turkey), Dr. Selma Seven (Turkey), Yrd. Do?. Dr. Muhabbet Kemal, Yrd. 
Doc. Dr. Yusuf Hiiseyinoglu (Turkey), Mr. Giinter Ebert (Germany), Dr. Thomas Meineke (Germany). Homoptera: M.Sc. 
Emine Demir (Turkey). Orthoptera: Dr. Piotr Naskrecki (U.S.A.), Dr. Mustafa Unal (Turkey). Coleoptera / Chrysomelidae: 
Ass. Prof. M. S. Mohammedsaid (Malaysia). - Plant taxonomy, flora and vegetation: Prof. Dr. Mecit Vural (Turkey), Do?. 
Dr. Nezaket Adigiizel (Turkey). | ALL RIGHTS RESERVED | Correspondences should be addressed to: Prof. Dr. Ahmet Omer Kocak, 100. Yil University, Fen-Edebiyat 
Fakiiltesi Biyoloji Bolumu, Kampus, Van / Turkey, e-mail: a_kocak@mailcity.com MISCELLANEOUS PAPERS AYDA BIR 
YAYINLANIR Yuzuncu Yil Universitesi Matbaasinda bastrnlrmstir. 

All serials are recorded regularly by the Zoological Record, Biosis, Garforth House, 54 Micklegate, York, North 

Yorkshire, fax (01904) 612793 - DCS@york.biosis.org 12